Rekrutacja

Rekrutacja uczestników i kryteria kwalifikacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez koordynatorów z ramienia ZZG w Polsce i SPOŁEM.
 2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i otwarty dla osób spełniających kryteria formalne, tj:
  1. przynależność do ZZG w Polsce, SPOŁEM lub OPZZ,
  2. w przypadku członków OPZZ, warunkiem jest miejsce zamieszkania lub pracy na terenie województwa śląskiego.

  A także kryteria merytoryczne:

  1. Niski poziom kompetencji z tematu szkolenia na które zgłaszają chęć uczestnictwa (powyżej 30% poprawnych odpowiedzi na testach kompetencyjnych – WAGA 40 pkt, poniżej 30% poprawnych odpowiedzi – WAGA 60 pkt);
  2. Deklaracja czynnego uczestnictwa w przyszłości w procesie inicjowania zmian w prawie,
   a także konsultacji oraz opiniowania aktów prawnych (minimum 3 konsultacje na kwartał – WAGA 40 pkt, powyżej 3 konsultacji na kwartał – WAGA 60 pkt).
 3. W przypadku spełnienia przez kilku uczestników kryteriów na tym samym poziomie, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 4. Rekrutacja prowadzona po rozpoczęciu realizacji projektu będzie polegała na weryfikacji spełniania wszystkich kryteriów uczestnictwa przez zgłoszone osoby. W przypadku nie spełniania kryteriów, bądź nie dostarczeniu w terminie wymaganych dokumentów osoba nie zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie.
 5. Cała rekrutacja prowadzona jest zgodnie z polityką równych szans oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wszystkie działania w Projekcie zaplanowane są również z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego osoby niepełnosprawne również mogą brać udział w procesie rekrutacji a także uczestniczyć w Projekcie i nie będą dyskryminowane na żadnym etapie rekrutacji czy uczestnictwa. Podczas rekrutacji nie będą dyskryminowane ani kobiety, ani mężczyźni, dla wszystkich zostanie zapewniony równy dostęp do uczestnictwa.
 6. Rekrutacja prowadzona będzie przez cały okres trwania projektu – od stycznia 2018, aż do wyczerpania miejsc na wszystkie szkolenia, doradztwo a także warsztaty prowadzone podczas trwania całego Projektu, do października 2020.
 7. Rekrutacja wymaga złożenia następujących dokumentów:
  1. Ankiety zgłoszenia;
  2. Deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w procesie inicjowania zmian;
  3. Oświadczeń o spełnieniu kryteriów formalnych;
  4. Wypełnionego testu kompetencji (pre test);
  5. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
  6. Wypełnieniu innych narzędzi dotyczących weryfikacji luk kompetencyjnych potencjalnych uczestników Projektu.

  Od Uczestnika wymagane będzie również wypełnienie i złożenie podczas pierwszego wsparcia:

  1. Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Formularz danych osobowych Uczestnika Projektu.
 8. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
 9. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 10. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 11. Beneficjenci pomocy oraz osoby ostatecznie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane pisemnie, telefonicznie lub mailowo o tym fakcie.
 12. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka biorący/a udział w Projekcie ma prawo do:
  1. nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach, doradztwie oraz warsztatach organizowanych w ramach Projektu;
  2. nieodpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych;
  3. nieodpłatnego korzystania z wyżywienia oraz z serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia;
  4. nieodpłatnego korzystania z noclegu (wyłącznie w przypadku szkoleń dwudniowych z zaplanowanym noclegiem – w trakcie trwania szkolenia);
  5. nieodpłatnego otrzymania Certyfikatu o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć);
 2. wglądu i możliwości aktualizacji danych osobowych.
 3. Do obowiązków każdego Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie należą:
  1. punktualna obecność na wszystkich zajęciach;
  2. czytelne wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych;
  3. czytelne wypełnienie i podpisanie Formularza danych osobowych oraz pozostałych dokumentów wymaganych podczas przystąpieniu do udziału w Projekcie;
  4. czytelne wypełnienie i podpisanie wszystkich pozostałych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie ( 3, pkt 7).
  5. czynne i świadome uczestnictwo w szkoleniach, doradztwie bądź warsztatach w co najmniej 80% czasu ich trwania;
  6. potwierdzenie swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie czytelnego podpisu na liście obecności oraz potwierdzenie odbioru cateringu, materiałów szkoleniowych, noclegu (podczas szkoleń dwudniowych z zapewnionym noclegiem) oraz certyfikatu – zgodnie ze stanem faktycznym;
  7. wypełnienie ankiet ewaluacyjnych;
  8. wypełnienie testów kompetencji i innych zadań związanych z weryfikacją kompetencji Uczestników Projektu;
  9. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. przestrzeganie  przepisów przeciwpożarowych.

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego przez Uczestnika Projektu.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust.1 mogą wynikać z przyczyn naturalnych, zdrowotnych lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, kadry dydaktycznej, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze.