Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Katowice, dn. 28.12.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 13/2018

Świadczenie usług szkoleniowych z tematu
„Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” 
 

 

 

Zamawiający:

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Projekt:

„Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”
numer WND-POWR.02.16.00-00-IP.06-00-006/16
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 10 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych) o temacie „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” dla grup 16 osobowych. Uczestnikami szkoleń będą członkowie Związku Zawodowego Górników w Polsce, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce oraz Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego.

Świadczenie usług szkoleniowych odbędzie się w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” o numerze WND-POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 1. KOD CPV: 80500000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi szkoleniowe

 

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.01.2019 r., godzina 12.00.

 

 1. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2019 r., o godzinie 17.00

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty można składać pocztą lub kurierem na adres:

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 13/2018 - Oferta na świadczenie usług szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 07.01.2019, godz. 17.00

 1. Oferty można składać również osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 404, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 13/2018 - Oferta na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 07.01.2019 godz. 17.00”

 • W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data
  i godzina wpływu oferty do biura Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.
 • Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem zamówienia ponosi Wykonawca. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi tylko i wyłączenie Wykonawca.
 • Dokumenty, które zostaną przedstawione w formie kserokopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem i opatrzone pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy.
 • Czas związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
 • Oferta powinna być złożona na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Oferty (Załącznik nr 1), wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami opisanymi w zapytaniu (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 oraz inne wymagane i wskazane w niniejszym zapytaniu dokumenty). Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem i podpisana odręcznie.
 • Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

 

Kierowniczka projektu – Katarzyna Gawryluk (tel. 502-036-558)

 

 • MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wszystkie szkolenia obędą się na terenie całej Polski, w dni robocze i wolne od pracy. Szczegółowe warunki zostały opisane w dalszej części zamówienia.

 • CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wyłonienie Trenera/Trenerki szkolenia pt. „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze WND-POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Szkolenia zostały zaplanowane na okres od stycznia 2019 r. do października 2019 r. Szczegółowy terminarz szkoleń, zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze WND-POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16. Wyłonienie trenera/trenerki, których dotyczy niniejsze zapytanie, obejmuje przeprowadzenie 10 dwudniowych szkoleń (każdy dzień szkoleniowy to 7 godzin dydaktycznych) o temacie „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych”. Szkolenie dla poszczególnych grup szkoleniowych realizowane w projekcie powinny spowodować poniesie/nabycie kompetencji uczestników/czeki do poziomu określonego przez Wnioskodawcę i Partnera we wzorcu kompetencyjnym.

Wzorzec składa się z wykazu kompetencji podstawowych i uzupełniających.

Do każdej kompetencji przypisano poziom oczekiwany do osiągnięcia przez uczestnika/kę po uczestnictwie w szkoleniu korzystając z poniższej skali poziomów.

Skala poziomów to: brak kompetencji 1, poziom bardzo niski 2, niski 3, średni 4, wysoki 5, bardzo wysoki 6, ekspercki 7.

Każdy poziom skali wzorca będzie opisany wykazem cech koniecznych do spełnienia, aby go osiągnąć.

W szkoleniu pt. ”Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” wykaz kompetencji podstawowych zawiera:

 1. Wiedza nt. przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości organizacji związkowej – poziom oczekiwany do osiągnięcia przez uczestnika – wysoki 5
 2. Wiedza nt. przepisów prawa podatkowego dotyczących organizacji związkowej – poziom oczekiwany do osiągnięcia przez uczestnika – średni 4
 3. Umiejętność kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych – poziom oczekiwany do osiągnięcia przez uczestnika – średni 4

Wykaz kompetencji uzupełniających wraz z oczekiwanym poziomem do osiągnięcia przez uczestników po uczestnictwie w szkoleniu powinien być przygotowany przez trenera przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Przy opisie poziomów uzupełniających oczekiwanych do osiągnięcia przez uczestników po uczestnictwie w szkoleniu powinien być uwzględniony poziom zgodnie ze skalą: brak kompetencji 1, poziom bardzo niski 2, niski 3, średni 4, wysoki 5, bardzo wysoki 6, ekspercki 7.  

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Trenera/Trenerki:

 1. Przygotowaniu narzędzi do określenia kompetencji potencjalnych uczestników szkolenia na etapie rekrutacji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego np. testów wiedzy, kwestionariuszy wywiadów, zadań lub ćwiczeń,
 2. Przygotowanie programu szkolenia,
 3. Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych (wersja elektroniczna),
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu weryfikacji kompetencji uczestników/czek szkolenia w tym:
  1. Przygotowanie dodatkowego opisu wzorca kompetencyjnego, w tym: opis szczegółowy poziomów skali do każdej kompetencji, wykaz kompetencji uzupełniających (min. 1) zgodnie ze skalą ww., wraz z opisem poziomów skali.
  2. Przygotowanie narzędzi do weryfikacji kompetencji uczestników/czek po przeprowadzeniu szkolenia,
  3. Przeprowadzenie badania weryfikacji kompetencji uczestników/czek szkolenia po przeprowadzonym szkoleniu,
  4. Przygotowanie raportu z przeprowadzonego badania weryfikacji kompetencji każdej grupy szkoleniowej.
 5. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (dziennik szkolenia, listy obecności, harmonogram szkolenia itd.). Kompletną dokumentację Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającego zaraz po przeprowadzonym szkoleniu.
 6. Przeprowadzenie szkoleń.

Wymagania odnośnie Oferentów:

 1. Ukończony kurs trenerski lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku finansowy lub pokrewnym,
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zamówienia dla związków zawodowych (udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń z danej tematyki w okresie 10 lat, poświadczone referencjami lub poświadczeniami o wykonaniu usługi).

 

Wykonawca przygotuje wyczerpujące dane zagadnienie autorskie materiały szkoleniowe, które zostaną rozdane uczestnikom podczas szkolenia (przygotowanie w wersji elektronicznej). Zamawiający pokryje koszty wydruku danych materiałów szkoleniowych. Materiały winny zostać przygotowane minimum dwa tygodnie przed szkoleniem i wysłane na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy szablon, na którym Wykonawca powinien umieścić autorskie materiały szkoleniowe, na minimum dwa tygodnie przed szkoleniem.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy (Trenera/ki) na miejsce szkolenia, ani jego noclegów czy też usług gastronomicznych (posiłków) świadczonych w trakcie trwania szkolenia.

Terminy i miejsca szkoleń, których dotyczy zapytanie:

Szkolenie 1. Termin szkolenia: Styczeń 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 2. Termin szkolenia: Luty 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 3. Termin szkolenia: Marzec 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 4. Termin szkolenia: Kwiecień 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 5. Termin szkolenia: Maj 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 6. Termin szkolenia: Czerwiec 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 7. Termin szkolenia: Lipiec 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 8. Termin szkolenia: Sierpień 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 9. Termin szkolenia: Wrzesień 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

Szkolenie 10. Termin szkolenia: Październik 2019, szkolenie dla 16 osób (2 dni x 7 godzin szkoleniowych + przerwy)

 

Dodatkowe informacje

 • Dokładne terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone po podaniu dyspozycyjności na dany miesiąc przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Szkolenia muszą zostać zrealizowane w tygodniu roboczym, od poniedziałku do piątku. Dwa dni szkolenia powinny następować jeden po drugim. Terminy wszystkich szkoleń zostaną ustalone od razu po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Wykonawca powinien zaproponować przynajmniej dwa dogodne dla niego terminy w miesiącu podanym dla każdego szkolenia.
 • Planowana liczba uczestników szkolenia: 16. Liczba ta może wzrosnąć o kilka osób lub ulec zmniejszeniu, niezależnie jednak od liczby uczestników, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w trybie danego zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zmiany terminu szkolenia po ustaleniu z Wykonawcą nowego terminu, dogodnego dla obydwu stron.
 • Dokładne godziny i harmonogram szkolenia zostaną przesłane do Wykonawcy na minimum dwa dni przed szkoleniem, jednak Zamawiający planuje rozpoczęcie wszystkich szkoleń o godzinie 10.00.
 • Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba samozatrudniona. Wszystkie zamawiane w ramach PO WER szkolenia nie są zwolnione z VAT, także Wykonawcy samozatrudnieni zobowiązani są podać ceny brutto.

 

 1. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY
 • Wypełniony Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 3),
 • Proponowany program do szkolenia „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych”, adekwatny do wykazu i poziomu kompetencji opisanym w punkcie X,
 • Zaświadczenie / certyfikat o ukończeniu kursu trenerskiego lub dokumenty zaświadczające o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń (kserokopie umów o pracę i/lub cywilnoprawnych, zaświadczenia itp.),
 • Dokumenty zaświadczające o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zamówienia (kserokopie umów o pracę i/lub cywilnoprawnych, zaświadczenia, referencje, poświadczenia o wykonaniu usługi itp.),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia Szkoły Wyższej na kierunku finansowym lub pokrewnym
 • Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie terminy szkoleń.

 

 

 

 

 • DODATKOWE WARUNKI I INFORMACJE
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tyś. PLN netto (bez podatku od towarów i usług [VAT]), prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.
 • Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
 • Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za złamanie przepisów krajowych zabraniających pracy niezarejestrowanej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zabraniających dyskryminacji z różnych względów (ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne itd.).
 • Jeśli oferta przedstawiona przez Oferenta zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską, dany Oferent zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w związku ze swoją ofertą. Jeśli postępowanie wyjaśniające prowadzone w związku z rażąco niską ofertą doprowadzi do wniosku, że oferta jest rażąco niska w wyniku nieprzestrzegania przez Oferenta obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pracownika, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub dodatkowych godzin pracy, bezpieczeństwa w pracy lub zakazu pracy nierejestrowanej, Oferent ten może zostać zdyskwalifikowany.
 • Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - może być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego i umieszczona na stronie www. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 • SPOSÓB OBLICZANIA PODANEJ CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 • Wykonawca określi w Formularzu zgłoszenia oferty (Załącznik 1) cenę przedmiotu zamówienia podając kwotę brutto. Cena będzie zawierać wszystkie koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
 • Jeśli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, winien podać cenę brutto, bez ceny netto oraz VAT.

 

 • OCENA OFERTY I KRYTERIA WYBORU

Zamawiający przeprowadzi wybór najkorzystniejszej oferty w dwóch etapach.

Ø  Etap I – weryfikacja spełnienia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności przedstawionych dokumentów. Zamawiający w toku badań i oceny ofert może zażądać od Wykonawców uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności) oraz wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

Ø  Etap II – do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani jedynie Oferenci, którzy spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego. Podczas etapu II oferty zostaną ocenione wg kryteriów oceny przyjętych przez Zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli 100% cena brutto.

 1. WYBÓR OFERTY

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji oraz ustali z Wykonawcą, którego ofertę wybierze jako najkorzystniejszą, termin i sposób podpisania umowy. 

 

 • ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik 3)
 4. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 4)

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia oferty

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z tematu „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

dla:

Związku Zawodowego Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

na realizację usług szkoleniowych podczas 10 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych) o temacie „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” dla grup 16 osobowych w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. Imię i Nazwisko / Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Trenera: …………………………………………………………………….

Osoba do kontaktów roboczych:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy:

 

 • za realizację przedmiotu Zamówienia – przeprowadzenie 10 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych) o temacie „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” dla grup 16 osobowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych, programu szkolenia a także narzędzi do weryfikacji kompetencji uczestników szkolenia

 

Usługa

Cena brutto za 1 dzień szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych”

 

 

 

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 2. a) …………………………………………………………………………………………………………
 3. b) …………………………………………………………………………………………………………
 4. c) …………………………………………………………………………………………………………
 5. d) …………………………………………………………………………………………………………
 6. e) …………………………………………………………………………………………………………
 7. f) …………………………………………………………………………………………………………
 8. g) …………………………………………………………………………………………………………
 9. h) …………………………………………………………………………………………………………
 10. i) …………………………………………………………………………………………………………
 11. j) …………………………………………………………………………………………………………
 12. k) …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………                                                        ………………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                    (Pieczęć i podpis Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z tematu „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:

 

- zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń

- spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegam wykluczeniu z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………                                                               …………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                    (Pieczęć i podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z tematu „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

Dane oferenta

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

...............................................................

 (Pieczęć i podpis Wykonawcy)