Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Katowice, dn. 14.05.2018

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 9/2018

Wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych: „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami” oraz „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”

 
   

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Projekt:

„Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”
numer POWR.02.16.00-00-0020/16-00
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Debata publiczna” dla grup 12 osobowych, 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Współpraca z innymi osobami” dla grup 12 osobowych oraz 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” dla grup 12 osobowych. Uczestnikami szkoleń będą członkowie Związku Zawodowego Górników w Polsce, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce oraz Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego.

Wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń odbędzie się w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 1. KOD CPV: 80500000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi szkoleniowe

 

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.05.2018, godzina 12.00

 

 1. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018, o godzinie 17.00

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty można składać pocztą lub kurierem na adres:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 9./2018 - Oferta na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 28.05.2018 godz. 12.00”

 1. Oferty można składać również osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 404, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 9/2018 - Oferta na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 28.05.2018 godz. 12.00”

 • W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Związku Zawodowego Górników w Polsce.
 • Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem zamówienia ponosi Wykonawca. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi tylko i wyłączenie Wykonawca.
 • Dokumenty, które zostaną przedstawione w formie kserokopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem i opatrzone pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy.
 • Czas związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
 • Oferta powinna być złożona na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Oferty (Załącznik nr 1), wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami opisanymi w zapytaniu (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 oraz inne wymagane i wskazane w niniejszym zapytaniu dokumenty). Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem i podpisana odręcznie.
 • Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

 

Kierowniczka projektu – Katarzyna Gawryluk (tel. 502-036-558)

 

 • MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wszystkie szkolenia będą realizowane na terenie całej Polski, w dni robocze i wolne od pracy. Szczegółowe warunki zostały opisane w dalszej części zamówienia.

 • CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wyłonienie Trenera/Trenerki na przeprowadzenie 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Debata publiczna” dla grup 12 osobowych, 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Współpraca z innymi osobami” dla grup 12 osobowych oraz 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” dla grup 12 osobowych w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Szkolenia zostały zaplanowane na okres od czerwca 2018 r. do października 2020 r. Szczegółowy terminarz i miejsca szkoleń, zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00. Świadczenie usług szkoleniowych, których dotyczy niniejsze zapytanie, obejmuje przeprowadzenie 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Debata publiczna” dla grup 12 osobowych, 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Współpraca z innymi osobami” dla grup 12 osobowych oraz 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” dla grup 12 osobowych. Szkolenie dla poszczególnych grup szkoleniowych realizowane w projekcie powinny spowodować poniesie/nabycie kompetencji uczestników/czeki do poziomu określonego przez Wnioskodawcę i Partnera we wzorcu kompetencyjnym.

Wzorzec składa się z wykazu kompetencji podstawowych i uzupełniających.

Do każdej kompetencji przypisano poziom oczekiwany do osiągnięcia przez uczestnika/kę po uczestnictwie w szkoleniu korzystając z poniższej skali poziomów.

Skala poziomów to: brak kompetencji 1, poziom bardzo niski 2, niski 3, średni 4, wysoki 5, bardzo wysoki 6, ekspercki 7.

Każdy poziom skali wzorca będzie opisany wykazem cech koniecznych do spełnienia, aby go osiągnąć.

W szkoleniu pt. „Debata publiczna” wykaz kompetencji podstawowych zawiera:

 1. Umiejętności prezentowania stanowisk na forum publicznym – wysoki 5
 2. Umiejętności argumentacji i obrony interesów publicznych – wysoki 5
 3. Umiejętności analizowania i korygowania uzyskanych porozumień – średni 4

W szkoleniu pt. „Współpraca z innymi osobami” wykaz kompetencji podstawowych zawiera:

 1. Umiejętności trafnego formułowania celów grupowych – wysoki 5
 2. Umiejętności wykorzystania kapitału intelektualnego kolektywu – wysoki 5
 3. Umiejętności wykorzystania zasobów ludzkich w celu uzyskania synergii we współpracy – wysoki 5

W szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” wykaz kompetencji podstawowych zawiera:

 1. Umiejętności wielokierunkowego wykorzystania różnych koncepcji negocjacyjnych – średni 4
 2. Umiejętności przygotowania procesu negocjacyjnego – wysoki 5
 3. Umiejętności przeprowadzenia skutecznego procesu negocjacyjnego – średni 4

Wykaz kompetencji uzupełniających wraz z oczekiwanym poziomem do osiągnięcia przez uczestników po uczestnictwie w szkoleniu powinien być przygotowany przez trenera przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Przy opisie poziomów uzupełniających oczekiwanych do osiągnięcia przez uczestników po uczestnictwie w szkoleniu powinien być uwzględniony poziom zgodnie ze skalą: brak kompetencji 1, poziom bardzo niski 2, niski 3, średni 4, wysoki 5, bardzo wysoki 6, ekspercki 7.  

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Trenera/Trenerki:

 1. Przygotowaniu narzędzi do określenia kompetencji potencjalnych uczestników szkolenia na etapie rekrutacji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego np. testów wiedzy, kwestionariuszy wywiadów, zadań lub ćwiczeń,
 2. Przygotowanie programów szkoleń: „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami”, „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”,
 3. Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych (wersja elektroniczna): „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami”, „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”,
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu weryfikacji kompetencji uczestników/czek szkoleń w tym:
  1. Przygotowanie dodatkowego opisu wzorca kompetencyjnego, w tym: opis szczegółowy poziomów skali do każdej kompetencji, wykaz kompetencji uzupełniających (min. 1) zgodnie ze skalą ww., wraz z opisem poziomów skali.
  2. Przygotowanie narzędzi do weryfikacji kompetencji uczestników/czek po przeprowadzeniu szkolenia,
  3. Przeprowadzenie badania weryfikacji kompetencji uczestników/czek szkolenia po przeprowadzonym szkoleniu,
  4. Przygotowanie raportu z przeprowadzonego badania weryfikacji kompetencji każdej grupy szkoleniowej.   
 5. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (dziennik szkolenia, listy obecności, harmonogram szkolenia itd.). Kompletną dokumentację Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zaraz po przeprowadzonym szkoleniu.
 6. Przeprowadzenie szkoleń.

Wymagania odnośnie Oferentów:

 1. Ukończony co najmniej roczny kurs trenerski lub co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zamówienia dla działaczy związkowych (udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 15 szkoleń z danej tematyki w okresie ostatnich 5 lat, poświadczone referencjami lub poświadczeniami o wykonaniu usługi).
 4. Doświadczenie w pracy na rzecz ogólnokrajowych organizacji związkowych oraz związków pracodawców.

 

Wykonawca przygotuje wyczerpujące dane zagadnienie autorskie materiały szkoleniowe, które zostaną rozdane uczestnikom podczas szkolenia (przygotowanie w wersji elektronicznej). Zamawiający pokryje koszty wydruku danych materiałów szkoleniowych. Materiały winny zostać przygotowane minimum tydzień przed szkoleniem i wysłane na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy szablon, na którym Wykonawca powinien umieścić autorskie materiały szkoleniowe, na minimum dwa tygodnie przed szkoleniem.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy (Trenera/ki) na miejsce szkolenia, ani jego noclegów czy też usług gastronomicznych (posiłków) świadczonych w trakcie trwania szkolenia.

Terminy szkoleń, których dotyczy zapytanie:

„Debata publiczna”:

Szkolenie 1. Termin szkolenia: Luty 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 2. Termin szkolenia: Kwiecień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 3. Termin szkolenia: Czerwiec 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 4. Termin szkolenia: Listopad 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 5. Termin szkolenia: Marzec 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 6. Termin szkolenia: Maj 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 7. Termin szkolenia: Czerwiec 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 8. Termin szkolenia: Lipiec 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 9. Termin szkolenia: Sierpień 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 10. Termin szkolenia: Październik 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

„Współpraca z innymi osobami”:

Szkolenie 1. Termin szkolenia: Październik 2018, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 2. Termin szkolenia: Listopad 2018, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 3. Termin szkolenia: Grudzień 2018, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 4. Termin szkolenia: Styczeń 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 5. Termin szkolenia: Luty 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 6. Termin szkolenia: Marzec 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 7. Termin szkolenia: Kwiecień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 8. Termin szkolenia: Wrzesień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 9. Termin szkolenia: Sierpień 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 10. Termin szkolenia: Wrzesień 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

„Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”:

Szkolenie 1. Termin szkolenia: Czerwiec 2018, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 2. Termin szkolenia: Wrzesień 2018, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 3. Termin szkolenia: Sierpień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 4. Termin szkolenia: Wrzesień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 5. Termin szkolenia: Listopad 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 6. Termin szkolenia: Grudzień 2019, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 7. Termin szkolenia: Luty 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 8. Termin szkolenia: Kwiecień 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 9. Termin szkolenia: Maj 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie 10. Termin szkolenia: Wrzesień 2020, szkolenie dla 12 osób (2 dni x 7 godzin dydaktycznych + przerwy).

 

Dodatkowe informacje

 • Dokładne terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone przez Zamawiającego w ustaleniu z Wykonawcą. Dwa dni szkolenia będą następować jeden po drugim. Terminy szkoleń zostaną ustalone na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
 • Planowana liczba uczestników szkolenia: 12. Liczba ta może wzrosnąć o kilka osób lub ulec zmniejszeniu, niezależnie jednak od liczby uczestników, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w trybie danego zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zmiany terminu szkolenia po ustaleniu z Wykonawcą nowego terminu, dogodnego dla obydwu stron.
 • Dokładne godziny i harmonogram szkolenia zostanie przesłany do Wykonawcy na minimum dwa dni przed szkoleniem, jednak Zamawiający planuje rozpoczęcie wszystkich szkoleń o godzinie 10.00.

 

 1. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY
 • Wypełniony Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 3),
 • Proponowany program do szkoleń „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami” oraz „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”, adekwatny do wykazu i poziomu kompetencji opisanym w punkcie X,
 • Certyfikat o ukończeniu minimum rocznego kursu trenerskiego lub dokumenty zaświadczające o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń (kserokopie umów o pracę i/lub cywilnoprawnych, zaświadczenia itp.),
 • Dokumenty zaświadczające o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zamówienia dla działaczy związkowych (kserokopie umów o pracę i/lub cywilnoprawnych, zaświadczenia, referencje, poświadczenia o wykonaniu usługi itp.),
 • Dokumenty zaświadczające o posiadaniu doświadczenia w pracy na rzecz ogólnokrajowych organizacji związkowych (kserokopie umów o pracę i/lub cywilnoprawnych, zaświadczenia, referencje, itp.)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia Szkoły Wyższej,
 • Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie terminy szkolenia.

 

 • DODATKOWE WARUNKI I INFORMACJE
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tyś. PLN netto (bez podatku od towarów i usług [VAT]), prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.
 • Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
 • Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za złamanie przepisów krajowych zabraniających pracy niezarejestrowanej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zabraniających dyskryminacji z różnych względów (ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne itd.).
 • Jeśli oferta przedstawiona przez Oferenta zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską, dany Oferent zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w związku ze swoją ofertą. Jeśli postępowanie wyjaśniające prowadzone w związku z rażąco niską ofertą doprowadzi do wniosku, że oferta jest rażąco niska w wyniku nieprzestrzegania przez Oferenta obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pracownika, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub dodatkowych godzin pracy, bezpieczeństwa w pracy lub zakazu pracy nierejestrowanej, Oferent ten może zostać zdyskwalifikowany.
 • Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - może być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego - może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego i umieszczona na stronie www. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 • SPOSÓB OBLICZANIA PODANEJ CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 • Wykonawca określi w Formularzu zgłoszenia oferty (Załącznik 1) cenę przedmiotu zamówienia podając kwotę brutto. Cena będzie zawierać wszystkie koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
 • Wszystkie zamawiane w ramach PO WER szkolenia powinny być traktowane jako zakup usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i w sytuacji, w której są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione z VAT (na podstawie art. 43  ust. 1 pkt.29 ustawy o VAT).
 • Jeśli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, winien podać cenę brutto, bez ceny netto oraz VAT.

 

 • OCENA OFERTY I KRYTERIA WYBORU

Zamawiający przeprowadzi wybór najkorzystniejszej oferty w dwóch etapach.

Ø  Etap I – weryfikacja spełnienia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności przedstawionych dokumentów. Zamawiający w toku badań i oceny ofert może zażądać od Wykonawców uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności) oraz wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

Ø  Etap II – do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani jedynie Oferenci, którzy spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego. Podczas etapu II oferty zostaną ocenione wg kryteriów oceny przyjętych przez Zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli 100% cena brutto.

 1. WYBÓR OFERTY

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji oraz ustali z Wykonawcą, którego ofertę wybierze jako najkorzystniejszą, termin i sposób podpisania umowy. 

 

 • ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik 3)
 4. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 4)

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia oferty

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych: „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami” oraz „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

dla:

Związku Zawodowego Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

na realizację usług szkoleniowych podczas 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Debata publiczna” dla grup 12 osobowych, 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Współpraca z innymi osobami” dla grup 12 osobowych oraz 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” dla grup 12 osobowych w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. Imię i Nazwisko / Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Trenera: …………………………………………………………………….

Osoba do kontaktów roboczych:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy:

 

 • za realizację przedmiotu Zamówienia – przeprowadzenie 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Debata publiczna” dla grup 12 osobowych, 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Współpraca z innymi osobami” dla grup 12 osobowych oraz 30 dwudniowych szkoleń (czas trwania jednego dnia szkoleniowego – 7 godzin dydaktycznych po 45 minut) o temacie „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” dla grup 12 osobowych. oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych, programu szkolenia a także narzędzi do weryfikacji kompetencji uczestników szkolenia

 

Usługa

Cena brutto za 1 dzień szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Debata publiczna”

 

 

Usługa

Cena brutto za 1 dzień szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Współpraca z innymi osobami”

 

 

Usługa

Cena brutto za 1 dzień szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa”

 

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 2. a) …………………………………………………………………………………………………………
 3. b) …………………………………………………………………………………………………………
 4. c) …………………………………………………………………………………………………………
 5. d) …………………………………………………………………………………………………………
 6. e) …………………………………………………………………………………………………………
 7. f) …………………………………………………………………………………………………………
 8. g) …………………………………………………………………………………………………………
 9. h) …………………………………………………………………………………………………………
 10. i) …………………………………………………………………………………………………………
 11. j) …………………………………………………………………………………………………………
 12. k) …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………                                                               …………………………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych: „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami” oraz „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:

 

- zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń

- spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegam wykluczeniu z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 

 

 

……………………………………………………                                           …………………………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy)


Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

na wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych: „Debata publiczna”, „Współpraca z innymi osobami” oraz „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

       
 

 

 

Dane oferenta

 
 

 Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

...............................................................

 (Pieczęć i podpis Wykonawcy)