Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Katowice, dn. 19.03.2018

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 6/2018

Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych

oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Projekt:

„Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”
numer POWR.02.16.00-00-0020/16-00
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelarskich, noclegowych, gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego hotelu. Miejsce noclegu, sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Hotel musi być zlokalizowany w odległości 40 km od Puchaczowa.

Ze względu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, termin płatności określa się do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

 1. KOD CPV: 55120000-7

Nazwa kodu CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

 

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.03.2018 r., godzina 12.00

 

 1. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.03.2018 r., o godzinie 16.00

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty można składać pocztą lub kurierem na adres:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 6/2018 – Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 30.03.2018 r., godz. 12.00.”

 1. Oferty można składać również osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 404, 40-950 Katowice

 

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 6/2018 - Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 30.03.2018 godz. 12.00”

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 1. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem zamówienia ponosi Wykonawca. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi tylko i wyłączenie Wykonawca.
 2. Dokumenty, które zostaną przedstawione w formie kserokopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem i opatrzone pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy.
 3. Czas związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
 4. Oferta powinna być złożona na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Oferty (Załącznik nr 1), wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami opisanymi w zapytaniu (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3) oraz inne wymagane i wskazane w niniejszym zapytaniu dokumenty. Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem i podpisana odręcznie.
 5. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

 

Kierowniczka projektu – Katarzyna Gawryluk (tel. 502-036-558)

 

 • MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wszystkie szkolenia realizowane będą w dni robocze i wolne od pracy. Szczegółowe warunki zostały opisane w dalszej części zamówienia.

 • CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi hotelowej, gastronomicznej oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Szkolenia zostały zaplanowane w kwietniu i wrześniu 2018 roku. Szczegółowy terminarz szkoleń przedstawiony poniżej.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowych, świadczenie usług gastronomicznych oraz hotelarskich na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zagwarantować wykonanie usługi we wszystkich niżej wymienionych terminach.

Terminy, których dotyczy zapytanie:

Planowany termin szkolenia

Ilość osób 

Ilość sali szkoleniowych (dla min. 16 osób)

dostępność

13-14.04.2018

16

1

 

21-22.09.2018

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestników szkolenia, terminy lub liczba uczestników poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie. Zmiana terminu oraz liczby uczestników będzie każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą. Liczba szkoleń nie ulegnie zmianie.

Wymagania dotyczące usług hotelarskich

 1. Hotel nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych.
 2. Hotel powinien posiadać dozorowany parking z minimum 50 miejscami parkingowymi.
 3. Obiekt powinien znajdować się w sąsiedztwie lasu i dużej ilości terenów zielonych.
 4. Wykonawca musi mieć ubezpieczenie OC dla uczestników szkolenia – do kwoty 500.000,00 PLN uwzględniające rozszerzenie zakresu o ryzyka dodatkowe:
  1. OC za produkt
  2. OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych
  3. OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy
  4. OC parkingu strzeżonego
  5. OC za wadliwie wykonane prace lub usługi
 5. Zapewnienie w dniach realizacji usługi w holu recepcji obiektu możliwości stworzenia oddzielnego i nie kolidującego z pracą recepcji głównej, obszernego i wygodnego stanowiska recepcyjnego dla Organizatorów Szkolenia z możliwością bezpłatnego dostępu do drukarki, kserografu i internetu.

Wymagania dotyczące miejsc noclegowych i transportu:

 1. Wykonawca zapewni nocleg dla 16 osób w obiekcie o standardzie trzygwiazdkowym lub w obiekcie spełniającym kryteria obiektu trzygwiazdkowego w pokojach maksymalnie 2-osobowych z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym, spełniających poniższe wymogi:
  1. pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania muszą spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, muszą mieć także sprawne oświetlenie oraz estetyczny wygląd (czyste i zadbane), w okresie grzewczym pokoje muszą być ogrzewane
  2. zakwaterowanie jest możliwe jedynie w pokojach, które spełniają wymogi dotyczące powierzchni: pokój 1-osobowy – min. 9 m2, pokój 2-osobowy – min. 12 m2.
 2. Pokoje muszą być wyposażone w następujący sposób:
  1. dla każdej osoby łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90 x 200 cm,
  2. nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania,
  3. wnęka garderobiana lub szafa na ubrania,
  4. biurko, stół lub ława,
  5. krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę).
 3. Węzeł higieniczno-sanitarny w jednostkach mieszkalnych musi być wyposażony w następujące elementy:
  1. wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową,
  2. umywalkę,
  3. lustro,
  4. WC,
  5. instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę.
 4. Wykonawca zapewni odpowiednio przygotowane pokoje dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach (min. 2 pokoje)
 5. Pokoje z możliwością wyjścia na balkon.
 6. Zakwaterowanie uczestników i trenerów w pokojach przed rozpoczęciem zajęć w dzień przyjazdu, nie później niż od godziny 8.00.
 7. Wykwaterowanie uczestników po zakończonym szkoleniu.
 8. Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.
 9. Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego obiektu.
 10. Wykonawca zapewni bezpłatny transport z i do wybranego przystanku PKS lub Dworca PKP dla uczestników szkolenia, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Infrastruktura szkoleniowa:

 1. Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą realizację programu spotkania dla zgłoszonej liczby osób.
 2. Sale szkoleniowe dostępne w godzinach zaplanowanych na przeprowadzenie szkolenia (ramy czasowe zostaną ustalone z Wykonawcą w trakcie akceptowania godzinowego programu szkolenia)
 3. Obiekt musi dysponować minimum trzema odpowiednimi salami szkoleniowymi dla 16 osób – ustawienie sali w podkowę, dodatkowo stół prezydialny dla 2 osób.
 4. Wszystkie sale powinny znajdować się w tym samym budynku.
 5. Możliwość zobaczenia ustawienia stołów na sali szkoleniowej dzień przed rozpoczęciem konferencji.
 6. Każda sala musi być wyposażona w:
  1. sprzęt szkoleniowy i multimedialny, tj. m.in.: laptop kompatybilny z projektorem multimedialnym, nagłośnienie Sali, tablicę flipchart z papierem i flamastrami, ekran projekcyjny o rozmiarze zapewniającym czytelność prezentowanych materiałów multimedialnych,
  2. klimatyzację,
  3. dostęp do bezprzewodowego internetu,
  4. dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia okien, np. roletami, żaluzjami. Okna z możliwością otwierania w każdej sali,
  5. obsługę techniczną dostępną podczas trwania spotkania,
  6. odpowiednią ilość miejsc siedzących przy stołach.

Wyżywienie:

 1. Bufet kawowy (uzupełniany na bieżąco w czasie trwania szkolenia) w 1. i 2. dniu szkolenia:
  1. kawa z płynną śmietanką lub płynnym mlekiem – bez ograniczeń
  2. herbata z cytryną, cukier – bez ograniczeń
  3. ciasteczka i/lub ciasteczka deserowe, świeżo pieczone min. 100g/osobę,
  4. paluszki,
  5. świeże owoce (minimum 3 rodzaje, 250g/osobę),
  6. soki owocowe co najmniej 500 ml dla każdego uczestnika szkolenia,
  7. woda mineralna (gazowana i niegazowana) co najmniej 500 ml dla każdego uczestnika szkolenia, zamawiający dopuszcza podawanie wody mineralnej w dzbankach.
 2. Bufet powinien być opisany nazwą szkolenia i powinien być przeznaczony tylko dla jego uczestników; nie dopuszcza się łączenia bufetu dla kilku grup szkoleniowych. W zależności od wielkości sali, catering może zostać dostarczony poza salą szkoleniową, w miejscu dostępnym tylko dla uczestników lub na sali w wydzielonym miejscu.
 3. W szczególnym wypadku wykonanie posiłków wegańskich lub podyktowanych specjalistyczną dietą w przypadku obiadu i kolacji.
 4. Obiad – w 1. i 2. dniu szkolenia, w godzinach do ustalenia przez Zamawiającego składający się z :
  1. dwóch dań gorących: zupa (podawana w wazie bez ograniczeń) oraz danie główne ( w tym min. 2 rodzaje mięsa lub mięso i ryby dla każdego uczestnika szkolenia minimum po 130 g porcja, 2 rodzaje dodatków – frytki/ziemniaki/ryż/kasza itp. – minimum po 150 g dla każdego uczestnika szkolenia oraz bufet szwedzki sałatkowy minimum 4 rodzaje bez ograniczeń,
  2. bufet szwedzki z napojami: woda, soki owocowe, kompot, kawa z płynną śmietanką lub płynnym mlekiem, herbata z cytryną, cukier – bez ograniczeń,
  3. deseru – minimum 200 g na osobę.
 5. Uczestnicy szkolenia powinni mieć zabezpieczone miejsca konsumpcji, zarezerwowane dla grupy stoły powinny znajdować się obok siebie, w miejscu wydzielonym, zarezerwowanym tylko dla grupy szkoleniowej.
 6. Kolacja – w 1. dniu szkolenia w godz. 18.oo – 21.oo – składająca się z:
  1. jednego dania ciepłego, w tym danie główne (min. 200 g mięsa lub ryby) z dodatkami: warzywa lub sałatki (min. 100 g), frytki/ziemniaki/ryż/kasza (min. 150 g), do akceptacji przez Zamawiającego,
  2. zimnej płyty (co najmniej: kilka rodzajów wędlin i serów, krojone pomidory, ogórki, pieczywo oraz 2 sałatki),
  3. napojów ciepłych: kawa i herbata wraz z dodatkami tj. mleko w płynie, cukier, cytryna świeża – bez ograniczeń,
  4. napojów zimnych co najmniej 500 ml/os., tj. woda mineralna gazowa i niegazowana (250 ml/os), min. 2 rodzaje soków owocowych (250 ml/os).
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania kolacji w formie grilla, składającej się z:
  1. dań ciepłych grillowych (min. 200 g mięsa grillowanego – karczek, filet z kurczaka, schab + kiełbasa lub kaszanka) z dodatkami: warzywa lub sałatki (min. 100 g), ziemniaki pieczone, ryż (min. 150 g),
  2. zimnej płyty (co najmniej: ogórki, pomidory, smalec, bryndza oraz 2 sałatki),
  3. napojów ciepłych: kawa i herbata wraz z dodatkami tj. mleko w płynie, cukier, cytryna świeża – bez ograniczeń,
  4. napojów zimnych co najmniej 500 ml/os., tj. woda mineralna gazowa i niegazowana (250 ml/os), min. 2 rodzaje soków owocowych (250 ml/os).
 8. Śniadanie w godz. 07.oo – 09.oo – w formie bufetu szwedzkiego uzupełnianego na bieżąco. W ilości odpowiedniej do liczby uczestników szkolenia, składające się z:
  1. minimum dwóch dań na gorąco (np. kiełbaski, jajecznica, jajka sadzone)
  2. wędlin różnych – 5 rodzajów
  3. serów różnych – żółte, twarogowe – 5 rodzajów
  4. jajka
  5. śledzie
  6. 2 sałatki
  7. pieczywo, słodkie pieczywo typu drożdżówki lub inne
  8. jogurty, płatki śniadaniowe różne 5 rodzai
  9. warzywa
  10. napije zimne i ciepłe – kawa i herbata – wraz z dodatkami – mleko w płynie, cukier, świeża cytryna
 9. Ponadto:
  1. Wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w podgrzewaczach/ termosach;
  2. Napoje zimne serwowane będą w szklankach;
  3. Do konsumpcji przygotowane zostaną sztućce metalowe;
  4. Użyta zastawa będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana;
  5. Użyte obrusy oraz skirtingi muszą być bezwzględnie czyste, nieuszkodzone;
  6. Wszystkie śmieci pozostałe po posiłkach będą na bieżąco sprzątane;
  7. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi. Użyte składniki muszą być wysokiej jakości.
 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 11. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować bazą lokalową odpowiadającą parametrom technicznym określonym w części II zapytania ofertowego.
 12. Poprzez dysponowanie bazą lokalową rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, zarządzania, etc. obiektem hotelowo – konferencyjnym.
 13. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do wskazania w ofercie obiektu, w którym realizowane będą usługi objęte zapytaniem ofertowym.
 14. Obiekt w którym realizowane będą usługi musi posiadać minimum bardzo dobrą ocenę na booking.com.
 15. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
  1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. Pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopie umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kpie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

 

Dodatkowe informacje

 • Zamawiający pokryje koszty tylko i wyłącznie faktycznego zużycia posiłków i noclegów (Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar, jeśli liczba osób ulegnie zmniejszeniu). Zamawiający potwierdzi ilość uczestników na dwa dni przed szkoleniem, jednakże dopuszcza się, w szczególnych okolicznościach, możliwość modyfikacji ilości posiłków oraz noclegów w dniu szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć, po przyjeździe uczestników.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia (liczba może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).
 • Dostęp do wszystkich części obiektu (sale szkoleniowe, część restauracyjna oraz noclegowa) powinien być zapewniony również dla osób niepełnosprawnych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zmiany terminu szkolenia po ustaleniu dostępności z Wykonawcą.
 • Dokładne godziny i harmonogram szkolenia zostanie przesłany do Wykonawcy na minimum dwa dni przed szkoleniem.
 • Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu działań związanych z promocją projektu na terenie obiektu w którym odbywać się będzie realizacja usług (rozwieszanie plakatów i oznakowanie sali szkoleniowej).

 

 • DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY
 • Wypełniony Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik nr 1)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 3)
 • Opis przedmiotu zamówienia z zaznaczoną dostępnością (Załącznik nr 4)
 • Opis obiektu (Załącznik 5)
 • Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia uczestników szkolenia przez Wykonawcę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

 • DODATKOWE WARUNKI I INFORMACJE
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tyś. PLN netto (bez podatku od towarów i usług [VAT]), prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.
 • Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
 • Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za złamanie przepisów krajowych zabraniających pracy niezarejestrowanej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zabraniających dyskryminacji z różnych względów (ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne itd.).
 • Jeśli oferta przedstawiona przez Oferenta zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską, dany Oferent zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w związku ze swoją ofertą. Jeśli postępowanie wyjaśniające prowadzone w związku z rażąco niską ofertą doprowadzi do wniosku, że oferta jest rażąco niska w wyniku nieprzestrzegania przez Oferenta obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pracownika, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub dodatkowych godzin pracy, bezpieczeństwa w pracy lub zakazu pracy nierejestrowanej, Oferent ten może zostać zdyskwalifikowany.
 • Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - może być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego - może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego i umieszczona na stronie www. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 • SPOSÓB OBLICZANIA PODANEJ CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 • Wykonawca określi w Formularzu zgłoszenia oferty (Załącznik 1) cenę przedmiotu zamówienia podając kwotę brutto. Cena będzie zawierać wszystkie koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
 • Jeśli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, winien podać cenę brutto, bez ceny netto oraz VAT.

 

 

 

 1. OCENA OFERTY I KRYTERIA WYBORU

Zamawiający przeprowadzi wybór najkorzystniejszej oferty w dwóch etapach.

Ø  Etap I – weryfikacja spełnienia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności przedstawionych dokumentów. Zamawiający w toku badań i oceny ofert może zażądać od Wykonawców uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności) oraz wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

Ø  Etap II – do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani jedynie Oferenci, którzy spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego. Podczas etapu II oferty zostaną ocenione wg kryteriów oceny przyjętych przez Zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli 100% cena brutto.

 • TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

 

 1. Wszyscy Oferenci, którzy złożą swoje oferty zostaną powiadomieni o wynikach postepowania, a wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Zamawiający pozostawia sobie możliwość dokonania przed ogłoszeniem wyników, wizji lokalnej hotelu, który uzyska największa liczbę punktów, w celu zweryfikowania na miejscu informacji zawartych w Ofercie.

 

 • ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik 3)
 4. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 4)

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia oferty

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych
oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

dla:

Związku Zawodowego Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

na realizację usług: świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

 

 1. Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktów roboczych:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

 

Standard hotelu (liczba *): …………………………………………………………………….

Odległość w km od Centrum miasta wymienionego dla danego szkolenia rozumiana, jako odległość liczona według dostępnych dróg publicznych: ………………………………………………………………………………..

 

 1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy:
 • za realizację przedmiotu Zamówienia – obsługa jednego dwudniowego szkolenia (wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie cateringu na szkolenia, usługa noclegowa dla uczestników szkolenia)

cena brutto: ………………………zł (słownie: …..……………………………………………….…………………….);

 • ceny jednostkowe poszczególnych usług:

 

Cena jednostkowa brutto za wyżywienie 1 osoby (obiad, kolacja, śniadanie, obiad, 2 ciągłe serwisy kawowe)

Ilość osób

Suma brutto

 

64

 

 

Cena jednostkowa brutto za wynajęcie sali szkoleniowej na 1 dzień

Ilość dni szkoleniowych

Suma brutto

 

4

 

 

Cena jednostkowa brutto za nocleg dla 1 osoby

Ilość osób

Suma brutto

 

32

 

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 2. a) …………………………………………………………………………………………………………
 3. b) …………………………………………………………………………………………………………
 4. c) …………………………………………………………………………………………………………
 5. d) …………………………………………………………………………………………………………
 6. e) …………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………                                                               …………………………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                   (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych

oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:

 

- zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

-  spełniamy wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

-  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.

-  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

-  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

……………………………………………………                                                               …………………………………………………………………

 (Miejscowość, data)                                                                                   (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych
oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

 Miejscowość, data

 

 

Dane oferenta

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

...............................................................

 (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 5 – Opis obiektu

 

OPIS OBIEKTU

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

w ramach zasady konkurencyjności:

świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych
oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

w ramach realizacji projektu pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”

 

 

Nazwa obiektu:

 

Adres Obiektu:

 

Adres strony www:

 

Położenie obiektu:

 

Ilość kilometrów od Centrum miasta wskazanego dla danego szkolenia:

 

Czy obiekt jest zlokalizowany poza administracyjnymi granicami miasta wskazanego dla danego szkolenia (TAK/NIE):

 

Otoczenie:

 

Wyposażenie sali szkoleniowych:

 

Wyposażenie pokoi:

 

Dojazd z Centrum miasta wskazanego dla danego szkolenia komunikacją:

(jeżeli nie ma bezpośredniej komunikacji z Centrum miasta wskazanego dla danego szkolenia – czy Wykonawca zapewni transport Uczestników ………………………tak…………………….nie

Inne:

 

 

 

...............................................................

 (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)