O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Czas realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.10.20018 r.

 1. Beneficjentami projektu są członkinie/członkowie Związku Zawodowego Górników w Polsce, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce oraz Rady OPZZ Województwa Śląskiego.
 2. Celem projektu jest wzrost potencjału Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG w Polsce), Rady OPZZ Województwa Śląskiego (OPZZ) oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (SPOŁEM) poprzez udział 800 członków tychże organizacji w szkoleniach oraz doradztwie i podwyższenie ich kompetencji niezbędnych do czynnego udziału w procesie stanowienia prawa.
 3. Uczestnicy Projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniach, doradztwie a także warsztatach. Wszystkie rodzaje wsparcia mają za zadanie wpłynąć pozytywnie na wzrost kompetencji uczestników, a także na ich zrozumienie konieczności włączania się w proces legislacyjny przedstawicieli związków zawodowych i ich znaczeniu w kształtowaniu prawa polskiego.
 4. W ramach projektu Związkowcy otrzymają wsparcie w postaci doradztwa z zakresu przygotowania badań dot. identyfikacji potrzeb członków związku i pracowników w zakresie zmian w polskim prawie (doradztwo dla 90 osób), a także z zakresu przygotowania analiz z badań dot. identyfikacji potrzeb członków związku i pracowników w zakresie zmian w polskim prawie i uzyskania z nich informacji (doradztwo dla 90 osób). Zgłoszenia na doradztwo przyjmowane będą poprzez organizacje związkowe ZZG w Polsce i SPOŁEM. Doradcy będą bezpośrednio kontaktować się z zainteresowanymi organizacjami, celem ustalenia dogodnego terminu oraz miejsca doradztwa.
 5. W ramach projektu Związkowcy będą mogli wziąć udział w warsztatach w zakresie przygotowania dokumentacji w tracie udziału związków zawodowych w procesie legislacyjnym na szczeblu kraju (warsztaty dla 90 osób) oraz z zakresu przygotowania dokumentacji w trakcie udziału związków zawodowych w procesie legislacyjnym na szczeblu zakładu pracy (warsztaty dla 90 osób). Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą poprzez organizacje związkowe ZZG w Polsce i SPOŁEM. Prowadzący warsztaty będą bezpośrednio kontaktować się z zainteresowanymi organizacjami, celem ustalenia dogodnego terminu oraz miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 6. W ramach projektu Związkowcy otrzymają wsparcie z zakresu w postaci szkoleń:
  1. „Tworzenie prawa na poziomie kraju i zakładu pracy, a uprawnienia związków zawodowych” (2 grupy * 60 osób);
  2. „Zasady procesu legislacyjnego” (2 grupy * 60 osób);
  3. „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowych” (10 grup * 16 osób * 2 dni);
  4. „Uprawnienia strony społecznej w kontekście ustawy o związkach zawodowych, RDS i Kodeksu Pracy” (12 grup * 16 osób * 2 dni);
  5. „Ustawa o sporach zbiorowych” (6 grup * 16 osób * 2 dni);
  6. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” (9 grup * 16 osób * 2 dni);
  7. „Prawo pracy” (12 grup * 16 osób * 2 dni);
  8. „Analiza finansowa przedsiębiorstwa” (10 grup * 16 osób * 2 dni);
  9. „Ustawa o ochronie danych osobowych” (10 grup * 16 osób * 2 dni);
  10. „Ubezpieczenia społeczne – emerytury i renty” (9 grup * 30 osób);
  11. „Ubezpieczenia społeczne – zasiłki na wypadek choroby i macierzyństwa (8 grup * 30 osób).
 7. W ramach projektu Związkowcy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń trenujących umiejętności psychospołeczne w procesie stanowienia prawa:
  1. „Debata publiczna” (10 grup * 12 osób * 2 dni);
  2. „Współpraca z innymi osobami” (10 grup * 12 osób * 2 dni);
  3. „Negocjacje i mediacje w procesach tworzenia prawa” (10 grup * 12 osób * 2 dni);
 8. Związkowcy mogą wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.
 9. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Beneficjentem pomocy jest członkini/członek ZZG w Polsce, SPOŁEM oraz OPZZ. Związkowiec ten powinien posiadać niski poziom kompetencji z tematu wsparcia, którego będzie uczestnikiem, a także zadeklarować chęć czynnego uczestnictwa w przyszłości w procesie inicjowania zmian w prawie, a także konsultacji oraz opiniowania aktów prawnych.
 11. Osoby, które skorzystają ze wsparcia nabywają status Uczestnika w momencie podpisania Deklaracji Uczestnictwa.
 12. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, dlatego uczestnik musi spełnić określone kryteria rekrutacyjne. Z udziału w projekcie nie są wykluczone osoby, które uczestniczyły już w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.